Ochrana osobných údajov - TECHPRINT s.r.o. Galanta predaj a servis PC notebookov software programy WEB help pomoc oprava

Predaj, servis a montáž informačných technológií  a  s  tým súvisiace služby
Prejsť na obsah

Spracovanie osobných údajov.
 

 
1. Spoločnosť TECHPRINT s.r.o. Česká 1437/20, 92401 Galanta, IČO: 45 964 491 (ďalej „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese http://www.techprint-sk.eu .
 

 
2. Ochrana súkromia všetkých užívateľov pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.
 

 
3. Práva a povinnosti Spoločnosti a Vás ako dotknutej osoby sú upravené najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov („Zákon“).
 

 
Cookies
 

 
1. Spoločnosť nevyužíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú používané za účelom prispôsobenia zobrazenia webových stránok, merania návštevnosti webu. Informácie o našich stránokach zdielame zo spoločnosťami Google a Facebook.
 

 
Kontaktný formulár
 

 
1. Spoločnosť spracováva v prípade Vašej požiadavky (vyplnenie kontaktného formuláru) nasledujúce osobné údaje:
 
  • meno a priezvisko
  • emailová adresa
  • telefónne číslo
  • text správy
       

 
2. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, komunikáciu o tejto ponuke, alebo za účelom odpovede na Vami zaslanú otázku, alebo inú požiadavku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia a/alebo ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
 

 
3. Tieto osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané po dobu komunikácie o uzatvorení zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou (prípadne po dobu komunikácie ohľadom inej otázky, alebo požiadavky), najdlhšie 2 roky od Vašej požiadavky (odoslania vyplneného kontaktného formuláru), ak Spoločnosti neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.
 

 
4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané priamo Spoločnosťou a jej zamestnancami. Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov Spoločnosťou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás zároveň dovoľujeme informovať, že podľa Nariadenia a Zákona máte právo:
 

 
1. požadovať od Spoločnosť informáciu, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 
2. požadovať od Spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania Vašich osobných údajov a prípadne aj namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 
3. požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 
4. vyžiadať si od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 
5. požadovať od Spoločnosti výmaz Vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie komunikácie o Vašej požiadavke zo strany Spoločnosti a bude zabezpečený, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Spoločnosti, ktoré prevažujú nad požadovanou ochranou osobných údajov.
 

 
Týmto Vás zároveň chceme požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša Spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, prosíme Vás o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i off-line prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií.
 

 
Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností Spoločnosti súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na našu Spoločnosť (kontaktné údaje uvádzame nižšie); alebo na všeobecne príslušný súd; alebo prostredníctvom sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 

 
Kontaktné údaje na Spoločnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov:
 

 
TECHPRINT s.r.o., Česká 1437/20, 924 01 Galanta, Mobil: +421903444871 , Email: info@techprint-sk.eu
 
IČO: 45 964 491, Zoznam výpisov č.: KO-10/2011, Okresný súd Trnava, Vložka číslo: 26738/T


Návrat na obsah